Achtergrond

Historie

Essent en haar rechtsvoorgangers, bezitten een groot aantal kunstwerken van een zeer diverse aard, betekenis, waarde en omvang. Het gaat om schilderijen, grafiek, foto’s, beelden, wandplaquettes etc. Deze verzameling is in de afgelopen 100 jaar ontstaan door talloze fusies en overnames van tientallen grotere en kleinere regionale energiebedrijven die de werken in bezit hadden. Deels zijn de werken verworven door gerichte aankopen van de bedrijven, maar vaak ook door giften bij bijzondere gelegenheden als jubilea of openingen van bedrijfsgebouwen. Dit kunstbezit kan daarom worden beschouwd als een onderdeel van de historie van het bedrijf. In al zijn verscheidenheid zegt het iets over de ontstaansgeschiedenis, over de periode waarin het bedrijf zich tot een grote onderneming heeft ontwikkeld en bovenal over de mensen die er met grote toewijding hebben gewerkt, of dat nog steeds doen. Kortom, goede redenen om dit bezit te koesteren en het een respectvolle plaats in de werkomgeving te geven.

Nadat Essent in 2009 werd gesplitst, deelt ook Enexis in de “roots” van het oorspronkelijke bedrijf. Met die splitsing kwam ook de vraag aan de orde of en zo ja ook het kunstbezit zou moeten worden gesplitst. Hoewel er geen sprake is van een bewust tot stand gebrachte collectie die in zijn samenhang zou moeten worden beoordeeld, zijn er op dit moment toch voldoende redenen om het vooralsnog bijeen te houden. Immers, nog los van de historische achtergronden, is er geen “natuurlijk” onderscheid tussen “netwerk- en retailkunst” waardoor een verdeling tamelijk willekeurig zal zijn en biedt een gecombineerd beheer bovendien efficiencyvoordelen. Deze visie wordt door beide bedrijven gedeeld en met dat uitgangspunt is de stichting ”Essent-Enexis Kunstcollectie” opgericht waarbij in een verzelfstandigde vorm de kunstcollectie behouden blijft.

Historie

In de afgelopen twee jaar zijn er veel inspanningen verricht om tot een goed beeld van de samenstelling en kwaliteit van het kunstbezit te komen dat door tal van reorganisaties, verhuizingen van medewerkers en een huisvestingsbeleid dat is gericht op minder locaties, vertroebeld was geraakt. Inmiddels bestaat er met een betrouwbaarheid van 99% een goed beeld van het bezit als het gaat om het aantal kunstwerken, de beschrijving van het werk (techniek, formaat, waarde etc.) en de plaats waar het zich bevind (in of rond een van de kantoren of in depot). Al deze informatie is inmiddels gedigitaliseerd en ingevoerd in een geautomatiseerd beheerssysteem. Als het gaat om het opslaan van de kunstwerken, of om het ophangen of verplaatsen van de werken, bestaat er een overeenkomst met een gespecialiseerd opslag- en distributiebedrijf.

Het is natuurlijk belangrijk dat er nu goed beeld bestaat van het bezit, minstens van een even groot belang is om dat ook te houden. Juist in een situatie waarin de collectie wordt verzelfstandigd en het eigendom wordt overgeheveld naar de stichting, moeten er goede “spelregels” binnen beide bedrijven bestaan hoe daar mee wordt omgegaan. Als het gaat om de praktische uitvoering daarvan ligt het voor de hand om, net zoals dat u al het geval is, dat een verantwoordelijkheid te maken van beide Facilities-organisaties. De meer beleidsmatige aspecten worden opgepakt door een “Kunstcommissie” bij elk van de bedrijven.

Deze Kunstcommissies zorgen ook voor de afstemming met het stichtingsbestuur en kunnen, samen of apart, nieuwe activiteiten oppakken zoals het organiseren van exposities of het (tijdelijk) uitwisselen van onderdelen van de collectie met andere bedrijven die ook een kunstverzameling bezitten

Toekomst

Het gezamenlijke beheer van het kunstbezit is in handen van het stichtingsbestuur, in nauwe samenspraak en afstemming met Kunstcommissies van Essent en Enexis. Zij zullen daar zelf een nadere invulling aan kunnen en moeten geven.En ook al is het kunstbezit nu goed geregistreerd, goed gedocumenteerd is het zeker niet. Het streven is dan ook een goede kunsthistorische beschrijving van het bezit te maken. Desgewenst zou dat daarna dan de basis kunnen vormen voor een catalogus van het kunstbezit zoals ook andere grote bedrijven die wel kennen.